首页 >> 普通话教材 >>普通话教材 >>阅读资料 >> 盐城普通话朗读作品1号《白杨礼赞》
详细内容

盐城普通话朗读作品1号《白杨礼赞》

作品1

() (shì) () (zhēnɡ) (shànɡ) (yóu) (de) () (zhǒnɡ) (shù)() (zhí) (de) (ɡàn)() (zhí) (de) (zhī)() (de) (ɡàn) (ne)(tōnɡ) (chánɡ) (shì) (zhànɡ) () (ɡāo)(xiànɡ) (shì) (jiā) () (rén) (ɡōnɡ)(shì) (de)() (zhànɡ) () (nèi)(jué) () (bànɡ) (zhī)() (suǒ) (yǒu) (de) () (zhī) (ne)()() (xiànɡ) (shànɡ)(ér) (qiě) (jǐn) (jǐn) (kào) (lǒnɡ)() (xiànɡ) (shì) (jiā) () (rén) (ɡōnɡ) (shì) (de)(chénɡ) (wèi) () (shù)(jué) () (hénɡ) (xié) () (chū)() (de) (kuān) () (de) () () () (shì) (piàn) (piàn) (xiànɡ) (shànɡ)() () (méi) (yǒu) (xié) (shēnɡ) (de)(ɡènɡ) () (yònɡ) (shuō) (dào) (chuí) (le)() (de) ()(ɡuānɡ) (huá) (ér)(yǒu) (yín) () (de) (yùn) (quan)(wēi) (wēi) (fán) (chū) (dàn) (qīnɡ) ()(zhè) (shì) (suī) (zài) (běi) (fānɡ) (de) (fēnɡ) (xuě) (de) () (pǎi) (xià) (què) (bǎo) (chí) (zhe) (jué) (qiánɡ) (tǐnɡ) () (de) () (zhǒnɡ) (shù)() () (zhǐ) (yǒu) (wǎn) (lái) () () ()() (què) () () (xiànɡ) (shànɡ) () (zhǎn)(ɡāo) (dào) (zhànɡ) ()(liǎnɡ) (zhànɡ)(cān) (tiān) (sǒnɡ) ()() (zhé) () (náo)(duì) (kànɡ) (zhe) 西() (běi) (fēnɡ)

 (zhè) (jiù) (shì) (bái) (yánɡ) (shù)西() (běi) () () (tōnɡ) (de) () (zhǒnɡ) (shù)(rán) (ér) (jué) () (shì) (pínɡ) (fán) (de) (shù)

 () (méi) (yǒu) ()(suō) (de) 姿() (tài)(méi)(yǒu) () () (pán) (xuán) (de) (qiú) (zhī)()()() (yào) (shuō) () () (měi) (),——()(ɡuǒ) (měi) (shì) (zhuān) (zhǐ)()(suō)(huò)(hénɡ)(xié) () (chū)(zhī)(lèi) (ér) (yán)()(me)(bái)(yánɡ) (shù) (suàn) () () (shù)(zhōnɡ)(de) (hǎo)() ()(dàn)(shì) () (què) (shì) (wěi) (àn)(zhènɡ)(zhí)()(zhì)(yán)()()() (quē) () (wēn) ()(ɡènɡ) () (yònɡ) () () (de) (jiān) (qiánɡ) () () () (tǐnɡ) ()()(shì) (shù) (zhōnɡ) (de) (wěi) (zhànɡ) ()(dānɡ) () (zài) () (xuě) (chū) (rónɡ) (de) (ɡāo) (yuán) (shànɡ) (zǒu) (ɡuò)(kàn)(jiàn) (pínɡ) (tǎn) (de) () () (shànɡ) (ào) (rán) (tǐnɡ) () (zhè)(me) () (zhū) (huò) () (pái) (bái) (yánɡ) (shù)(nán)(dào) () (jiù) (zhǐ) (jué) (de) (shù) (zhǐ) (shì) (shù)(nán)(dào) () (jiù) () (xiǎnɡ) (dào) () (de) () (zhì)(yán)()(jiān)(qiánɡ) () ()(zhì) (shǎo) () (xiànɡ) (zhēnɡ) (le) (běi) (fānɡ) (de) (nónɡ) (mín)(nán) (dào) () (jìnɡ)()(diǎnr) () () () (lián) (xiǎnɡ) (dào)(zài)() (hòu) (de) 广(ɡuǎnɡ) () () () (shànɡ)(dào) (chù) (yǒu) (jiān) (qiánɡ) () ()(jiù)(xiànɡ) (zhè) (bái) (yánɡ) (shù) () (yànɡ) (ào) (rán) (tǐnɡ) () (de) (shǒu) (wèi) () (men) (jiā) (xiānɡ) (de) (shào) (bīnɡ)(nán)(dào) () (yòu) () (ɡènɡ) (yuǎn) () (diǎn) (xiǎnɡ) (dào) (zhè) (yànɡ) (zhī) (zhī) () () (kào) (jǐn) (tuán) (jié)()(qiú) (shànɡ) (jìn) (de) (bái) (yánɡ) (shù)(wǎn)(rán) (xiànɡ) (zhēnɡ) (le) (jīn) (tiān) (zài) (huá) (běi) (pínɡ) (yuán) (zònɡ) (hénɡ)(jué) (dànɡ) (yònɡ)(xiě) (xiě)(chū) (xīn) (zhōnɡ) (ɡuó) () (shǐ) (de) () (zhǒnɡ) (jīnɡ) (shén) () () (zhì)

(jié)(xuǎn)()(máo)(dùn)(bái)(yánɡ)()(zàn)

最新评论
请先登录才能进行回复登录
本站已支持IPv6 技术支持: 电子商务我帮您 | 管理登录
seo seo