首页 >> 普通话教材 >>普通话教材 >>阅读资料 >> 盐城普通话朗读作品2号《故事时代》中《差别》
详细内容

盐城普通话朗读作品2号《故事时代》中《差别》

(zuò)(pǐn)2(hào)

 (liǎnɡ) (ɡè) (tónɡ) (línɡ) (de) (nián) (qīnɡ) (rén) (tónɡ) (shí) (shòu) (ɡù) () () (jiā) (diàn) ()(bìnɡ) (qiě) () (tónɡ) (yànɡ) (de) (xīn) (shuǐ)

 () (shì) () (duàn) (shí) (jiān) (hòu)(jiào) (ā) (nuò) () (de) () (ɡè) (xiǎo) (huo) () (qīnɡ) (yún) (zhí) (shànɡ)(ér) () (ɡè) (jiào) () () (nuò) (de) (xiǎo) (huo) () (què) (rénɡ) (zài) (yuán) (de) () ()() () (nuò) (hěn) () (mǎn) () (lǎo) (bǎn) (de) () (ɡōnɡ) (zhènɡ) (dài) ()(zhōnɡ) () (yǒu) () (tiān) () (dào) (lǎo) (bǎn)()(ér)()(láo) (sǎo) (le)(lǎo) (bǎn) () (biān) (nài) (xīn) (de) (tīnɡ) (zhe) () (de) (bào) (yuàn)() (biān) (zài) (xīn) () (pán) (suàn) (zhe) (zěn) (yànɡ) (xiànɡ) ()(jiè)(shì) (qīnɡ) (chǔ)()() (ā) (nuò) () (zhī) (jiān) (de) (chà) (bié)

() () (nuò) (xiān) (shēnɡ),”(lǎo)(bǎn) (kāi) (kǒu) (shuō) (huà) (le),“(nín) (xiàn) (zài) (dào) () (shì) (shànɡ) () () (xià)(kàn) (kàn) (jīn) (tiān) (zǎo) (shànɡ) (yǒu) (shén) () (mài) (de)。”

 () () (nuò) (cónɡ) () (shì) (shànɡ) (huí) (lái) (xiànɡ) (lǎo) (bǎn) (huì) (bào) (shuō)(jīn) (zǎo) () (shì) (shànɡ) (zhǐ) (yǒu) () (ɡè) (nónɡ) (mín) () (le) () (chē) () (dòu) (zài) (mài)

(yǒu) (duō) (shào)?”(lǎo) (bǎn) (wèn)

 () () (nuò) (ɡǎn) (kuài) (dài) (shànɡ) (mào) () (yòu) (pǎo) (dào) () (shànɡ)(rán) (hòu) (huí) (lái) (ɡào) () (lǎo) (bǎn) () (ɡònɡ) () (shí) (dài) () (dòu)

(jià) (ɡé) (shì) (duō) (shào)?”

 () () (nuò) (yòu) () (sān) () (pǎo) (dào) () (shànɡ) (wèn) (lái) (le) (jià) (ɡé)

(hǎo) (),”(lǎo) (bǎn) (duì) () (shuō),“(xiàn) (zài) (qǐnɡ) (nín) (zuò) (dào) (zhè) () () () (shànɡ) () (ɡōu) (huà) () () (yào) (shuō)(kàn) (kàn) (ā) (nuò) () (zěn) () (shuō)。”

 (ā) (nuò) () (hěn) (kuài) (jiù) (cónɡ) () (shì) (shànɡ) (huí) (lái) (le)(xiànɡ) (lǎo) (bǎn) (huì) (bào) (shuō) (dào) (xiàn) (zài) (wèi) (zhǐ) (zhǐ) (yǒu) () (ɡè) (nónɡ) (mín) (zài) (mài) () (dòu)() (ɡònɡ) () (shí) (kǒu) (dài)(jià) (ɡé) (shì) (duō) (shào) (duō) (shào)() (dòu) (zhì) (liànɡ) (hěn) () (cuò)() (dài) (huí) (lái) () (ɡè) (rànɡ) (lǎo) (bǎn) (kàn) (kàn)(zhè) (ɡè) (nónɡ) (mín) () (ɡè) (zhōnɡ) (tóu) () (hòu) (hái) (huì) (nònɡ) (lái) () (xiānɡ) 西() (hónɡ) (shì)() () (kàn) (jià) (ɡé) (fēi) (chánɡ) (ɡōnɡ) (dào)(zuó) (tiān) () (men) () () (de) 西() (hónɡ) (shì) (mài) (de) (hěn) (kuài)() (cún) () (jīnɡ) () (duō) (le)() (xiǎnɡ) (zhè) () 便(biàn) () (de) 西() (hónɡ) (shì)(lǎo) (bǎn) (kěn) (dìnɡ) (huì) (yào) (jìn) () (xiē) (de)(suǒ) () () () (jìn) (dài) (huí) (le) () (ɡè) 西() (hónɡ) (shì) (zuò) (yànɡ) (pǐn)(ér) (qiě) () () (ɡè) (nónɡ) (mín) () (dài) (lái) (le)() (xiàn) (zài) (zhènɡ) (zài) (wài) (miàn) (děnɡ) (huí) (huà) (ne)

 () (shí) (lǎo) (bǎn) (zhuǎi) (xiànɡ) (le) () () (nuò)(shuō):“(xiàn) (zài) (nín) (kěn) (dìnɡ) (zhī) (dào) (wèi) (shén) () (ā) (nuò) () (de) (xīn) (shuǐ) () (nín) (ɡāo) (le) ()!”

 (jié) (xuǎn) () (zhānɡ) (jiàn) (pénɡ)() () (qīnɡ) (zhǔ) (biān)(ɡù) (shì) (shí) (dài)(zhōnɡ)(chā) (bié)

最新评论
请先登录才能进行回复登录
本站已支持IPv6 技术支持: 电子商务我帮您 | 管理登录
seo seo