首页 >> 普通话教材 >>普通话教材 >>阅读资料 >> 盐城普通话朗读作品3号《丑石》
详细内容

盐城普通话朗读作品3号《丑石》

(zuò)(pǐn)3(hào)

 () (chánɡ) (chánɡ) () (hàn) () (jiā) (mén) (qián) () (kuài) (chǒu) (shí)() (hēi) (yǒu) (yǒu) (de) () (zài) () ()(niú) (shì) (de) () (yànɡ)(shéi) () () (zhī) (dào) (shì) (shén) () (shí) (hòu) (liú) (zài) (zhè) () (de)(shéi) () () () () (huì) ()(zhǐ) (shì) (mài) (shōu) (shí) (jié)(mén) (qián)(tān)(le) (mài) ()(nǎi) (nǎi) (zǒnɡ) (shì) (shuō)(zhè) (kuài) (chǒu) (shí)(duō) (zhàn) (de) (miàn) ()(chōu) (kōnɡ) () () (bān) (zǒu) ()

 () () (xiànɡ) (hàn) (bái) () () (yànɡ) (de) () ()() () () () (diāo) (huā)() () (xiànɡ) () (qīnɡ) (shí) () (yànɡ) (de) (ɡuānɡ) (huá)() () (ɡònɡ) (lái)(huàn)(shā) (chuí) ()() (jìnɡ) (jìnɡ) (de) () (zài) () ()(yuàn) (biān) (de) (huái) (yīn)  (méi) (yǒu) () () ()(huā) (ér) () ()(zài)(zài) () (shēn) (biān) (shēnɡ) (chánɡ)(huɑnɡ) (cǎo) 便(biàn) (fán) (yǎn) (chū) (lái)(zhī) (mán) (shànɡ) (xià)(màn) (màn) (de)() (jìnɡ) (xiù) (shànɡ) (le)绿()(tái)(hēi) (bān)() (men) (zhè) (xiē) (zuò) (hái) () (de)() (tǎo) (yàn) () () (lái)(cénɡ) (ɡě) (huo) (yào) (bān) (zǒu) ()(dàn) () () (yòu) () ()(suī) (shí) (shí) (zhòu) () ()(xián) () ()() () () (nài) ()(zhǐ) (hǎo) (rén) () (liú) (zài) () () (le)

 (zhōnɡ) (yǒu) () ()(cūn) () () (lái) (le) () (ɡè) (tiān) (wén) (xué) (jiā)() (zài) () (jiā) (mén) (qián) () (ɡuò)() (rán) () (xiàn) (le) (zhè) (kuài) (shí) (tóu)(yǎn) (ɡuānɡ) () () (jiù) () (zhí) (le)() (zài) (méi) (yǒu) () (kāi)(jiù) (zhù) (le) (xià) (lái)() (hòu) (yòu) (lái) (le) (hǎo) (xiē) (rén)(dōu) (shuō) (zhè) (shì) () (kuài) (yǔn) (shí)(cónɡ) (tiān) (shànɡ) () (xià) (lái) () (jīnɡ) (yǒu)(èr) (sān) (bǎi) (nián) (le)(shì) () (jiàn) (le) () () (de) (dōnɡ) 西()() (jiǔ) 便(biàn) (lái) (le) (chē)(xiǎo) (xīn) () () (de) (jiānɡ) () (yùn) (zǒu) (le)

 (zhè) 使(shǐ) () (men) (dōu) (hěn) (jīnɡ) ()(zhè) (yòu) (ɡuài) (yòu) (chǒu) (de) (shí) (tóu)(yuán) (lái) (shì) (tiān) (shànɡ) (de) (ɑ)() () (ɡuò) (tiān)(zài) (tiān) (shànɡ) () (ɡuò) ()(shǎn) (ɡuò) (ɡuānɡ)() (men) (de) (xiān) () (huò) () (yǎnɡ) (wànɡ) (ɡuò) ()() (ɡěi) (le) () (men) (ɡuānɡ) (mínɡ)(xiànɡ) (wǎnɡ) (chōnɡ)(jǐnɡ)(ér) () () (xià) (lái) (le)(zài) () () ()(huɑnɡ) (cǎo) ()() (tǎnɡ) (jiù) (shì) () (bǎi) (nián) (le)

 () (ɡǎn) (dào) () () (de) () (zhī)() (ɡǎn) (dào) (le) (chǒu) (shí) (de) (wěi) ()() (shén) (zhì) (yuàn) (hèn) () (zhè) () (duō) (nián) (jìnɡ) (huì) () () (de) (rěn) (shòu) (zhe) (zhè) () (qiè)(ér) () (yòu) () () (shēn) (shēn) (de) (ɡǎn) (dào) () () (zhǒnɡ)()() () () (jiè)() () (de) (shēnɡ) (cún) (de) (wěi) ()

(jié)(xuǎn)()(ɡǔ)(pínɡ)(āo)(chǒu)(shí)

最新评论
请先登录才能进行回复登录
本站已支持IPv6 技术支持: 电子商务我帮您 | 管理登录
seo seo