首页 >> 普通话教材 >>普通话教材 >>阅读资料 >> 盐城普通话朗读作品4号《达瑞的故事》
详细内容

盐城普通话朗读作品4号《达瑞的故事》

(zuò)(pǐn)4(hào)

(zài) () (ruì) () (suì) (de) (shí) (hou)(yǒu)() (tiān) () (xiǎnɡ) () (kàn) (diàn) (yǐnɡ)(yīn)(wéi) (méi) (yǒu) (qián)()(xiǎnɡ) (shì) (xiànɡ) () () (yào) (qián)(hái)(shi) () ()(zhènɡ)(qián)(zuì)(hòu) () (xuǎn) () (le) (hòu) (zhě)()() () (tiáo) (zhì) (le) () (zhǒnɡ) () (shuǐ)(xiànɡ)(ɡuò) () (de) (xínɡ) (rén) (chū) (shòu)()() (shí) (zhènɡ) (shì) (hán) (lěnɡ) (de) (dōnɡ) (tiān)(méi)(yǒu) (rén) (mǎi)(zhǐ)(yǒu) (liǎnɡ) (ɡè) (rén) () (wài)——()(de) () () () () ()

() (ǒu) (rán) (yǒu) () (ɡè) () (fēi) (chánɡ) (chénɡ) (ɡōnɡ) (de) (shānɡ) (rén) (tán) (huà) (de) () (huì)(dānɡ) () (duì) (shānɡ) (rén)  (jiǎnɡ)(shù) (le) () () (de)()(chǎn)(shǐ)(hòu)(shānɡ) (rén) (ɡěi) (le) () (liǎnɡ) (ɡè) (zhònɡ) (yào) (de) (jiàn) ()()(shì) (chánɡ) (shì) (wèi) (bié) (rén) (jiě) (jué) () (ɡè) (nán) ()(èr)(shì) () (jīnɡ) () () (zhōnɡ) (zài) () (zhī) (dào) (de)() (huì) (de) () () (yōnɡ) (yǒu) (de) (dōnɡ) 西() (shànɡ)

(zhè) (liǎnɡ) (ɡè) (jiàn) () (hěn) (ɡuān) (jiàn)(yīn) (wéi) (duì) () () (ɡè) () (suì) (de) (hái) (zi) (ér) (yán)()() (huì) (zuò) (de) (shì) (qinɡ) (hěn) (duō)()(shì) () 穿(chuān) (ɡuò) () (jiē) (xiǎo) (xiànɡ)()(tínɡ) (de) () (kǎo)(rén)(men) (huì) (yǒu) (shén) (me) (nán) ()()(yòu) () () () (yònɡ) (zhè) (ɡe) () (huì)

() (tiān)(chī) (zǎo) (fàn) (shí) () (qīn) (rànɡ) () (ruì) () () (bào) (zhǐ)(měi)(ɡuó) (de)(sònɡ)(bào) (yuán) (zǒnɡ) (shì) () (bào) (zhǐ) (cónɡ) (huā) (yuán) () () (de) () (ɡè) () (zhì) (de) (ɡuǎn) () () (sài) (jìn) (lái)(jiǎ)() () (xiǎnɡ) 穿(chuān) (zhuó) (shuì) () (shū) (shū)() () (de) (chī) (zǎo) (fàn) () (kàn) (bào) (zhǐ)(jiù)() () () (kāi) (wēn)(nuǎn)(de) (fánɡ)(jiān) (mào) (zhe) (hán) (fēnɡ)(dào)(huā) (yuán) () ()(suī)(rán) () (duǎn)(dàn)(shí) (fēn) () (fɑn)

(dānɡ) () (ruì) (wèi) () (qīn) () (bào) (zhǐ) (de) (shí) (hou)()(ɡè) (zhǔ) (yi) (dàn) (shēnɡ) (le)(dànɡ) (tiān) () (jiù) (àn) (xiǎnɡ) (lín) () (de) (mén) (línɡ)(duì)() (men) (shuō)(měi) (ɡè) (yuè) (zhǐ) () () (ɡěi) () () (měi) (yuán)()(jiù) (měi) (tiān) (zǎo) (shɑnɡ) () (bào) (zhǐ) (sài) (dào) () (men) (de) (fánɡ) (mén) () (xiɑ)()(duō) (shù) (rén) (dōu) (tónɡ) () (le)(hěn) (kuài) () (yǒu) (le) () (shí) (duō) (ɡè) (ɡù) ()()(ɡè) (yuè) (hòu)(dānɡ)() () (dào) () () (zhuàn) (de) (qián) (shí)(jué) (de) () () (jiǎn) (zhí) (shì) (fēi) (shànɡ) (le) (tiān)

(hěn) (kuài) () (yòu) (yǒu) (le) (xīn) (de) () (huì)()(rànɡ) () (de) (ɡù) () (měi) (tiān) () () () (dài) (fànɡ) (zài) (mén) (qián)(rán)(hòu) (yóu) () (zǎo) (shɑnɡ) (yùn) (dào) () () (tǒnɡ) ()(měi)(ɡè) (yuè) (jiā) () (měi) (yuán)(zhī)(hòu) () (hái) (xiǎnɡ) (chū) (le) () (duō) (hái) (zi) (zhuàn) (qián) (de) (bàn) ()(bìnɡ)() () () (jié) (chénɡ) (shū)(shū)(mínɡ) (wèi)(ér) (tónɡ) (zhènɡ) (qián) (de) (èr) (bǎi) () (shí) (ɡè) (zhǔ) (yi)》。(wèi)()()(ruì) (shí) (èr) (suì) (shí) (jiù) (chénɡ) (le) (chànɡ) (xiāo) (shū) (zuò) (jiā)(shí)() (suì) (yǒu) (le) () () (de) (tán) (huà) (jié) ()(shí)() (suì) (jiù) (yōnɡ) (yǒu) (le) () (bǎi) (wàn) (měi) (yuán)

                  (jié)(xuǎn)()[()]()(duō)·(shè)(fèi)(ěr)()(ruì)(de)(ɡù)(shì)》,(liú)(zhì)(mínɡ)(

最新评论
请先登录才能进行回复登录
本站已支持IPv6 技术支持: 电子商务我帮您 | 管理登录
seo seo